Finanční zdraví nemocnic v roce 2022


Nejlepší nemocnice ČR z pohledu finanční kondice:

Pořadí Fakultní nemocnice Kraj Hodnocení
1. Fakultní nemocnice Plzeň
Plzeňský kraj
5*
2. Fakultní nemocnice Hradec Králové Královéhradecký kraj 4*
3.
Fakultní nemocnice Ostrava
Moravskoslezský kraj
4*

 

Pořadí Nemocnice Kraj Hodnocení
1. Nemocnice České Budějovice, a.s.
Jihočeský kraj 5*
2. Nemocnice Český Krumlov, a.s.
Jihočeský kraj 5*
3. Masarykův onkologický ústav
Jihomoravský kraj
5*

 

CELOREPUBLIKOVÉ ŽEBŘÍČKY - UMÍSTĚNÍ NEMOCNIC
DLE JEDNOTLIVÝCH ZŘIZOVATELŮ

 

ZÁKLADNÍ PARAMETRY PROJEKTU

Finanční zdraví nemocnic bylo hodnoceno z veřejně dostupných údajů – tj. účetní závěrky v případě nemocnic - obchodních společností a z veřejně dostupných účetních závěrek a dotazování v případě ostatních subjektů. Pro posouzení finančního zdraví byly aplikovány jednotné poměrové ukazatele a jednotné váhy pro obě skupiny nemocnic, kterými jsou nemocnice obecné, nemocnice fakultní a přímo řízené.

Celkem jsme finanční zdraví hodnotili u 97 nemocnic (přepočteno na unikátní identifikační čísla), u kterých jsme obdrželi data v potřebném rozsahu. Tyto nemocnice zaměstnávají celkem 111,7 tis. zaměstnanců, což činí 2,1 % zaměstnaných a nezaměstnaných osob v ČR (za 2021). Jejich celkový majetek (aktiva) činí 157 miliard Kč (veřejný dluh ČR činí cca 2 466 miliard Kč) a dosáhly tržeb více než 187 miliard Kč (2,8 % HDP ČR) za rok 2021.

STRUKTURA UKAZATELŮ, DLE KTERÝCH BYLO
FINANČNÍ ZDRAVÍ NEMOCNIC HODNOCENO

Přes omezení, dané zejména nutností používat zdroje, které jsou v co nejširším rozsahu veřejně dostupné nebo by veřejně dostupné být měly, je právě časová porovnatelnost výsledků cenným výstupem našeho hodnocení. Na tomto místě musíme konstatovat, že celá řada nemocnic – obchodních společností, zveřejňuje své účetní závěrky až koncem následujícího roku, případně je nezveřejňuje vůbec a v případě ostatních subjektů je na rozhodnutí jejich managementu, zda data do hodnocení poskytne. Přesto se nám dlouhodobě daří do srovnání zahrnout cca 2/3 subjektů působících v České republice.

Stejně jako v předchozích ročnících je třeba vzít v úvahu, že jsme nemohli provést hodnocení po jednotlivých nemocnicích v případech, kdy je prostřednictvím jednoho subjektu provozováno více nemocnic. Zde jsou výsledné údaje souhrnem (např. u Karlovarské krajské nemocnice a.s., Krajské zdravotní, a.s. apod.).

Finančně zdravou nemocnicí, ve vztahu k cílům našeho projektu, je zejména ta, která:

i. má dostatek prostředků na úhradu svých závazků,

ii. není předlužená,

iii. hradí své závazky v přiměřeném čase,

iv. financuje dlouhodobý majetek z dlouhodobých zdrojů,

a dále:

v. investuje do svého majetku,

vi. je vybavena dlouhodobým majetkem umožňujícím poskytovat kvalitní zdravotní péči (co nejnovějším),

vii. dokáže adekvátně odměnit svůj personál.

Těchto parametrů nemocnice dosahují bez ohledu na svou právní formu, což podstatně zjednodušuje jejich hodnocení. K těmto principům byly nastaveny poměrové ukazatele a jejich váhy. 50 % vah bylo přiděleno ukazatelům zkoumajícím oblasti i. až iv. (likvidita, platební morálka, struktura financování aktiv), 25 % vah ukazatelům zkoumajícím oblasti v. a vi. (obměna majetku) a 25 % jsme přiřadili výši mezd personálu. Víme, že lze navrhnout celou řadu jiných modelů a diskutovat o jednotlivostech, důležité je však celkové srovnání a komplexnost.

SHRNUTÍ

I v roce 2021 si v oblasti výše průměrné mzdy zachovávají dominantní postavení přímo řízené organizace. Z deseti nemocnic, vyplácejících nejvyšší mzdy, je přímo řízených organizací celkem 9. V celkovém hodnocení finančního zdraví mezi prvními deseti figuruje 6 přímo řízených organizací. Výše průměrných mezd v hodnocení finančního zdraví představuje 25% váhu. Z uvedeného vyplývá, že přímo řízené organizace hospodaří lépe než nemocnice zřízené jinými subjekty.

Detailní informace a postřehy k finančnímu zdraví připravila společnost AUDIT ONE s.r.o. a společnost CRIF – Czech Credit Bureau, a.s.

Podrobná tisková zpráva k finančnímu zdraví nemocnic je dostupná ZDE.

Prezentaci k hodnocení finančního zdraví nemocnic můžete shlédnout ZDE.

DETAILNÍ VÝSLEDKY V ROCE 2022 ZA DALŠÍ KATEGORIE NALEZNETE NA ODKAZECH NÍŽE:

Zobrazit detailní výsledky bezpečnosti a spokojenosti ambulantních pacientů.

Zobrazit detailní výsledky bezpečnosti a spokojenosti hospitalizovaných pacientů.

Zobrazit detailní výsledky bezpečnosti a spokojenosti zaměstnanců nemocnic.

Zobrazit detailní výsledky za kategorii online komunikace.

Zobrazit detailní výsledky za kategorii nemocnice pro život.

Zobrazit detailní výsledky za kategorii kybernetická bezpečnost.

zpět na přehled

Novinky

17.05.2023

Zahájení kategorie Online komunikace nemocnic a zdravotních pojišťoven

V projektu "Nejlepší nemocnice ČR" a "Zdravotní pojišťovna roku" zhodnotí HealthCare Institute a AMI Digital již pošesté, které nemocnice a zdravotní pojišťovny nejlépe komunikuji s pacienty prostřednictvím internetu.

Zobrazit více novinek

Odběr novinek

Přihlaste se k odběru novinek


  

   

     

 

  

  

  

   

  

  

 

 

    

  

 

       

                 

          

  www.vzacna-onemocneni.cz