Zdravotní pojišťovna roku 2023 z pohledu preventivních programů

(váha 25 % v absolutním žebříčku)

Hodnocení zdravotních pojišťoven probíhalo na jaře tohoto roku prostřednictvím odborné poroty, která hodnotila preventivní programy, které zdravotní pojišťovny nabízejí svým klientům v kategorii pro děti a dorost a v roce 2023 již podruhé také v kategorii pro dospělou populaci. Pro hodnocení preventivních programů za každou kategorii klientů byla vždy oslovena specifická skupina hodnotitelů. Celkové hodnocení pak bylo průměrem dílčích částí. Programy, hrazené z fondu prevence, byly v rámci hodnocení posuzovány odbornou porotou na základě jejich užitečnosti a efektu na zacílené pojištěnce. Hodnocení probíhalo anonymně, kdy podklady, zaslané zdravotními pojišťovnami, organizátor před samotným posuzováním anonymizoval, aby nebylo zřejmé, ze které pojišťovny daný program pochází.

Rozdíly v hodnocení nabídky preventivních programů za jednotlivé kategorie mezi jednotlivými zdravotními pojišťovnami byly minimální. Pro stanovení pořadí bylo v některých případech nutné sledovat známky až v řádech tisícin.

Rádi bychom na tomto místě poděkovali odborné porotě, která hodnotila preventivní programy pro děti a dorost a pro dospělou populaci. Hodnocení se v roce 2023 účastnilo celkem 38 odborníků ve zdravotnictví, z nichž 29 odborníků se účastnilo hodnocení kategorie pro děti a dorost a 28 odborníků hodnotilo preventivní programy pro dospělou populaci.


Hodnocení se účastnili například (seřazeno abecedně):

 • MUDr. Jan Boženský – primář dětského oddělení, Nemocnice AGEL Ostrava-Vítkovice a.s.
 • prim. MUDr. Hana Bučková, Ph.D. – předsedkyně, Česká dermatovenerologická společnost ČLS JEP – dětská sekce
 • MUDr. Alena Damborská, Ph.D. – předsedkyně, Společnost pro výzkum stresu
 • prof. MUDr. Pavel Dřevínek, Ph.D. – předseda, Společnost pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP; člen, Pracovní skupina pro cystickou fibrózu při předsednictvu ČLS JEP
 • doc. MUDr. Karel Ettler, CSc. – místopředseda, Česká dermatovenerologická společnost ČLS JEP
 • PharmDr. Jana Gregorová, Ph.D. – předsedkyně, Česká odborná společnost klinické farmacie ČLS JEP
 • MUDr. Jan Hálek, Ph.D. – místopředseda, Česká společnost paliativní medicíny – pediatrická sekce
 • prof. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D. – předseda, Česká vakcinologická společnost ČLS JEP; děkan, Fakulta vojenského zdravotnictví, Univerzita obrany
 • MUDr. Jana Jandová – předsedkyně, Společnost pro myoskeletální medicínu ČLS JEP
 • MUDr. Zorjan Jojko – předseda, Sdružení ambulantních specialistů České republiky, o.s.
 • Ing. Tomáš Jung, MBA – konzultant ve zdravotnictví
 • prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc. – předseda, Česká chirurgická společnost ČLS JEP
 • MUDr. Radim Kalina, Ph.D. – místopředseda, Společnost sportovní traumatologie a artroskopie ČLS JEP
 • prof. MUDr. Michal Kršek, DrSc., MBA – předseda, Česká endokrinologická společnost ČLS JEP
 • prim. MUDr. Martina Nováková, prim. MUDr. Katarína Bielaková, Ph.D., MBA – místopředsedkyně, Česká gerontologická a geriatrická společnost ČLS JEP
 • doc. MUDr. Hana Ošlejšková, Ph.D. – prezidentka, Česká liga proti epilepsii ČLS JEP
 • MUDr. Simona Papežová – předsedkyně, Psychiatrická společnost ČLS JEP; předsedkyně, Česká psychiatrická společnost, z.s.
 • prof. MUDr. Petr Pazdiora, CSc. – předseda, Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP
 • prof. MUDr. Petr Pohunek, CSc., FCCP – předseda, MUDr. Václav Koucký, Ph.D. – místopředseda, Česká společnost dětské pneumologie ČLS JEP
 • doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA – předsedkyně, Česká onkologická společnost ČLS JEP
 • prof. MUDr. Martin Prázný, CSc., Ph.D. – předseda, Česká diabetologická společnost ČLS JEP; vedoucí lékař, Diabetologické centrum VFN, 3. interní klinika 1. LF UK a VFN v Praze
 • prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc. – místopředseda, Česká internistická společnost ČLS JEP
 • prof. MUDr. Jan Starý, DrSc. – předseda, Česká hematologická společnost ČLS JEP – pediatrická sekce
 • prof. MUDr. Ladislav Šenolt, Ph.D. – předseda, Česká revmatologická společnost ČLS JEP
 • MUDr. Ondřej Škoda, Ph.D. – místopředseda pro zdravotní péči, Česká neurologická společnost
 • doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc. – prezident, Česká stomatologická komora
 • MUDr. Alena Šteflová, Ph.D., MPH – členka, předsednictvo ČLS JEP; členka, Stálý výbor WHO Evropského regionu; spoluzakladatelka, Ústav pro zdravotní gramotnost
 • prof. MUDr. Milan Tuček, CSc. – předseda, Společnost pracovního lékařství ČLS JEP
 • prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc. – přednosta, Transplantcentrum IKEM; přednosta, Klinika nefrologie IKEM
 • doc. MUDr. Tomáš Vymazal, Ph.D., MHA – přednosta, KARIM 2. LF UK a FN Motol; předseda, Akreditační komise pro AIM při MZ ČR; vedoucí katedry AIM při IPVZ; předseda, Oborové komise ČLK pro AIM; vedoucí, NDIP při MZ ČR člen NIZP MZ ČR; člen, Výbor České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny (ČSARIM) – místopředseda; člen, Výbor České společnosti intenzivní medicíny (ČSIM)
 • MUDr. Zdeněk Zíma – místopředseda, Odborná společnost praktických dětských lékařů ČLS JEP
 • prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., dr.h.c. – emeritní rektor, Univerzita Karlova

KOMENTÁŘE ODBORNÉ POROTY

prof. MUDr. Pavel Dřevínek, Ph.D. – předseda, Společnost pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP; člen, Pracovní skupina pro cystickou fibrózu při předsednictvu ČLS JEP: „Oceňuji preventivní programy zdravotních pojišťoven, především pak ty položky, které se snaží kompenzovat velkou finanční zátěž pacientů s chronickým onemocněním, anebo takové, které spadají do preventivních programů s jasně prokázaným benefitem (očkování, onkologický skrínink). Jako chvályhodné vidím i ty bonusy, které slouží jako odměna za nezištnou pomoc, byť se na první pohled nezdají být tak podstatné. Poděkování bezpříspěvkovým dárcům považuji za známku vyzrálosti společnosti. Položky motivačního charakteru jsou také jistě záslužné, i když u nich si kladu otázku, do jaké míry jsou skutečně efektivní a přivedou dotyčného na cestu zdravějšího životního stylu.“

 

prof. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D. – předseda, Česká vakcinologická společnost ČLS JEP; děkan, Fakulta vojenského zdravotnictví, Univerzita obrany: „Preventivní programy zdravotních pojišťoven v oblasti očkování jsou nepochybně velice významné a podporující primární prevenci. Díky finanční podpoře očkování v rámci preventivních programů, si mohou pojištěnci zajistit některá nehrazená, dobrovolná a doporučená očkování. Vzhledem k poměrně vysoké ceně řady vakcín, je tento příspěvek pouze částečný a rozhodně jim nepokryje důležitá doporučená očkování. Pokud chceme dosáhnout zvýšení proočkovanosti a vyšší dostupnosti vakcín pro děti a dospělé, pak musíme jít cestou postupného, plánovaného zavádění nových vakcín v režimu plně hrazených očkování. Bez nutnosti vyplňování žádostí a formulářů o proplacení pouze malé částky za očkování z preventivních programů pojišťoven. Použití vakcíny, na kterou si musí pacient složitě připlácet, nebude nikdy tak vysoké jako vakcína, která je součástí moderního očkovacího kalendáře s plnou úhradou. Preventivní programy pojišťoven by neměly být zaměřeny jenom na finanční příspěvek na cenu vakcíny, ale také na kampaně a propagaci očkování u pojištěnců. Tyto investované finanční prostředky v konečném důsledku pojišťovnám ušetří nákladnou a dlouhodobou léčbu u nemocí, kterým lze předcházet očkováním.“

 

MUDr. Zorjan Jojko – předseda, Sdružení ambulantních specialistů České republiky, o.s.: „Ve stejném duchu jako v minulých letech s kolegy významně podporujeme veškerá očkování, jen u očkování do zahraničí dáváme 3, protože platí-li si někdo drahý zájezd, může si jistě zaplatit i to očkování. 

Zásadně nepodporujeme všemožné rekreace. Ať si to lidi hradí ze svého, nikoli ze zdravotního pojištění. Sport je také drahý, ale dle našeho názoru také nepatří do výdajů ze zdravotního pojištění. Dentální hygienu by si lidé měli platit sami. Naopak podporujeme veškeré preventivní programy a podpůrné programy pacientů s těžkým chronickým onemocněním. Nepodporujeme různé potravinové doplňky, za které jsou lidi ochotni zaplatit v lékárně spoustu peněz. Jsme toho názoru, že ty také do úhrad z veřejného pojištění nepatří. Mimo to, že mnohdy by bylo pro dotčené jedince podstatně prospěšnější, pokud by stejné peníze utratili za ovoce a zeleninu.“

 

doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc. – prezident, Česká stomatologická komora: „Velmi mě mrzí, že asi nejpreventabilnější onemocnění - zubní kaz - má malou až nulovou podporu v programech. Jde ušetřit miliardy za léčbu, jde ušetřit nervy pacientům i pracovníkům pojišťoven při hledání fakticky nikoli jakéhokoli stomatologa, ale lékaře levného a majícího volnou kapacitu (to není úplně tedy ideální kombinace, ale to pacienti zjistí). Plošnými preventivními programy na školách bychom jako v Německu dokázali snížit kazivost násobně. Nestálo by to ani mnoho. Ale musí to být plošné a zejména cíleno na sociálně problematické rodiny. Současný Fond prevence funguje jako spíše marketingový nástroj náboru klientů. Obvykle se navnadí ti pečliví, kteří i tak o sebe docela pečují. Musí to ale být naopak. Zdravotnictví zatěžují hlavně lidé, kteří o sebe nedbají a my musíme systémem bonusů a malusů jejich chování změnit. A od toho je i primární prevence - rozhodující část medicíny.“

 

prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc. – přednosta, Transplantcentrum IKEM; přednosta, Klinika nefrologie IKEM: „Program podporující dárcovství ledvin od živých dárců je mimořádným počinem, který vyjadřuje úctu k vrcholně altruistickému rozhodnutí, které dárci učinili.“ 

 

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., dr.h.c. – emeritní rektor, Univerzita Karlova: „Preventivní programy zdravotních pojišťoven jak u dětí a dospělých mají významnou roli při péči o jejich klienty. Preventivní programy můžeme rozdělit na několik kategorií – klasické preventivní aktivity, podpora a zlepšování situace chronicky nemocných a některé aktivity, které jsou prevenci lehce vzdálené.  Významná podpora je věnována očkovacím programům mimo standardní očkovací schémata, které mají výrazně preventivní charakter. Další skupina programů je věnována podpoře pacientů s chronickými onemocněními jako je diabetes, obézní osoby, pacienti s vrozenými metabolickými onemocněními. Důležité jsou také programy, které mohou pomoci vyhledat počínající onemocnění zejména u onkologických onemocnění. Je správné, že pojišťovny pomáhají rozvíjet pohybové aktivity nejen u dětí a také podpora dárců krve. Je smutné, že v roce 2023!! mezi preventivní programy patří screening vrozených vývojových vad v 1. trimestru (např. Downův syndrom), což civilizovaný svět bere jako základní screeningový program pro těhotnou ženu. Doufejme, že se tak stane brzo i u nás. Je otázkou, zda nákup vitamínů či příspěvek na saunování nebo členské příspěvky do sportovních klubů mají být hrazeny z fondů prevence???

Preventivní programy zdravotních pojišťoven mají svoje významné místo, je třeba je propagovat a zejména podporovat prevenci, která vede ke zlepšení zdravotního stavu populace.“

DETAILNÍ VÝSLEDKY ZA ROK 2023 ZA DALŠÍ KATEGORIE NALEZNETE NA ODKAZECH NÍŽE:

Zobrazit detailní výsledky za kategorii pojištěnci.

Zobrazit detailní výsledky za kategorii ředitelé nemocnic.

Zobrazit detailní výsledky za kategorii finanční zdraví. 

Zobrazit detailní výsledky za kategorii ambulantní lékaři.

Zobrazit detailní výsledky za kategorii kybernetická bezpečnost.

Zobrazit detailní výsledky za kategorii online komunikace.

zpět na přehled

Novinky

15.05.2024

Roste zájem studentů o práci v ambulancích

Aktuální výsledky mezinárodního průzkumu "BAROMETR ZDRAVOTNICTVÍ Medici" (zaměřený na studenty 4., 5. a 6. ročníků lékařských fakult v České republice a Slovenské republice)", který byl realizován na přelomu roku 2023 a 2024 mezi studenty osmi lékařských fakult v České republice a čtyř lékařských...

Zobrazit více novinek

   

Vítězná nemocnice získá od společnosti LINET -
 adaptabilní nemocniční lůžko ESSENZA 300 LT.

  

  

  

   

  

 

 

    

  

 

       

                 

                   www.vzacna-onemocneni.cz

              

           

             

               

                 

      

             

           

    

     

          

             

                      

                  

              

                  

                           

                  

       

           

         

         

         

               

           

         

          

        

Odběr novinek

Přihlaste se k odběru novinek