Finanční zdraví nemocnic v roce 2023


Nejlepší nemocnice ČR z pohledu finanční kondice:

 

CELOREPUBLIKOVÉ ŽEBŘÍČKY - UMÍSTĚNÍ NEMOCNIC
DLE JEDNOTLIVÝCH ZŘIZOVATELŮ

ZÁKLADNÍ PARAMETRY PROJEKTU

Finanční zdraví nemocnic bylo hodnoceno z veřejně dostupných údajů – tj. účetní závěrky v případě nemocnic - obchodních společností a z veřejně dostupných účetních závěrek a dotazování v případě ostatních subjektů. Pro posouzení finančního zdraví byly aplikovány jednotné poměrové ukazatele a jednotné váhy pro obě skupiny nemocnic, kterými jsou nemocnice obecné, nemocnice fakultní a přímo řízené.

Celkem jsme finanční zdraví hodnotili u 109 nemocnic (přepočteno na unikátní identifikační čísla), u kterých jsme obdrželi data v potřebném rozsahu. Tyto nemocnice zaměstnávají celkem 126,9 tis. zaměstnanců, což činí 1,76 % ekonomicky aktivních osob v ČR (za 2022). Jejich celkový majetek (aktiva) činí 189,4 miliard Kč (veřejný dluh ČR činí cca 2 997 miliard Kč) a dosáhly tržeb více než 211 miliard Kč (3,1 % HDP ČR) za rok 2022.

STRUKTURA UKAZATELŮ, DLE KTERÝCH BYLO
FINANČNÍ ZDRAVÍ NEMOCNIC HODNOCENO

Přes omezení, dané zejména nutností používat zdroje, které jsou v co nejširším rozsahu veřejně dostupné nebo by veřejně dostupné být měly, je právě časová porovnatelnost výsledků cenným výstupem našeho hodnocení. Na tomto místě musíme konstatovat, že celá řada nemocnic – obchodních společností, zveřejňuje své účetní závěrky až koncem následujícího roku, případně je nezveřejňuje vůbec a v případě ostatních subjektů je na rozhodnutí jejich managementu, zda data do hodnocení poskytne. Přesto se nám dlouhodobě daří do srovnání zahrnout cca 2/3 subjektů působících v České republice.

Stejně jako v předchozích ročnících je třeba vzít v úvahu, že jsme nemohli provést hodnocení po jednotlivých nemocnicích v případech, kdy je prostřednictvím jednoho subjektu provozováno více nemocnic. Zde jsou výsledné údaje souhrnem (např. u Karlovarské krajské nemocnice a.s., Krajské zdravotní, a.s. apod.).

Finančně zdravou nemocnicí, ve vztahu k cílům našeho projektu, je zejména ta, která:

i. má dostatek prostředků na úhradu svých závazků,

ii. není předlužená,

iii. hradí své závazky v přiměřeném čase,

iv. financuje dlouhodobý majetek z dlouhodobých zdrojů,

a dále:

v. investuje do svého majetku,

vi. je vybavena dlouhodobým majetkem umožňujícím poskytovat kvalitní zdravotní péči (co nejnovějším),

vii. dokáže adekvátně odměnit svůj personál.

Těchto parametrů nemocnice dosahují bez ohledu na svou právní formu, což podstatně zjednodušuje jejich hodnocení. K těmto principům byly nastaveny poměrové ukazatele a jejich váhy. 50 % vah bylo přiděleno ukazatelům zkoumajícím oblasti i. až iv. (likvidita, platební morálka, struktura financování aktiv), 25 % vah ukazatelům zkoumajícím oblasti v. a vi. (obměna majetku) a 25 % jsme přiřadili výši mezd personálu. Víme, že lze navrhnout celou řadu jiných modelů a diskutovat o jednotlivostech, důležité je však celkové srovnání a komplexnost.

SHRNUTÍ

I v roce 2022 si v oblasti výše průměrné mzdy zachovávají dominantní postavení přímo řízené organizace. Z deseti nemocnic, vyplácejících nejvyšší mzdy, je přímo řízených organizací celkem 8. V celkovém hodnocení finančního zdraví mezi prvními deseti figuruje 7 přímo řízených organizací. Výše průměrných mezd v hodnocení finančního zdraví představuje 25% váhu. Z uvedeného vyplývá, že přímo řízené organizace hospodaří lépe než nemocnice zřízené jinými subjekty.

Detailní informace a postřehy k finančnímu zdraví připravila společnost AUDIT ONE s.r.o. a společnost CRIF – Czech Credit Bureau, a.s.

Podrobná tisková zpráva k finančnímu zdraví nemocnic je dostupná ZDE. (PDF x MS Word)

DETAILNÍ VÝSLEDKY ZA ROK 2023 ZA DALŠÍ KATEGORIE NALEZNETE NA ODKAZECH NÍŽE:

Zobrazit detailní výsledky bezpečnosti a spokojenosti ambulantních pacientů.

Zobrazit detailní výsledky bezpečnosti a spokojenosti hospitalizovaných pacientů.

Zobrazit detailní výsledky bezpečnosti a spokojenosti zaměstnanců nemocnic.

Zobrazit detailní výsledky za kategorii online komunikace.

Zobrazit detailní výsledky za kategorii nemocnice pro život.

Zobrazit detailní výsledky za kategorii kybernetická bezpečnost.

zpět na přehled

Novinky

15.05.2024

Roste zájem studentů o práci v ambulancích

Aktuální výsledky mezinárodního průzkumu "BAROMETR ZDRAVOTNICTVÍ Medici" (zaměřený na studenty 4., 5. a 6. ročníků lékařských fakult v České republice a Slovenské republice)", který byl realizován na přelomu roku 2023 a 2024 mezi studenty osmi lékařských fakult v České republice a čtyř lékařských...

Zobrazit více novinek

   

Vítězná nemocnice získá od společnosti LINET -
 adaptabilní nemocniční lůžko ESSENZA 300 LT.

  

  

  

   

  

 

 

    

  

 

       

                 

                   www.vzacna-onemocneni.cz

              

           

             

               

                 

      

             

           

    

     

          

             

                      

                  

              

                  

                           

                  

       

           

         

         

         

               

           

         

          

        

Odběr novinek

Přihlaste se k odběru novinek