Souhlas

DOTAZNÍKY K CELOSTÁTNÍM PRŮZKUMŮM REALIZOVANÝCH HEALTHCARE INSTITUTE o.p.s.

Při distribuci, sběru a také při následné práci s daty z dotazníků je respektováno právo na anonymitu respondentů a ochranu osobních údajů.

Dotazníky, použité v rámci celostátních průzkumů, obsahují také sociodemografické otázky, jejichž vyplnění je dobrovolné a nevede k identifikaci respondenta.

Poskytnuté odpovědi a údaje z celostátních průzkumů v České republice a na Slovensku slouží neziskové organizaci HEALTHCARE INSTITUTE o.p.s. pro vytvoření statistik, žebříčků nemocnic / zdravotních pojišťoven v České republice a vyhodnocení anonymních odpovědí za jednotlivá zdravotnická zařízení. Dále tyto data slouží k naplňování cílů organizace ve smyslu realizace všeobecně prospěšných aktivit vedoucích ke zvyšování kvality, bezpečnosti a efektivity v rámci českého zdravotnictví.

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ POTŘEBNÝCH PRO REGISTRACI NA ODBORNOU KONFERENCI EFEKTIVNÍ NEMOCNICE REALIZOVANOU HEALTHCARE INSTITUTE O.P.S.

Na základě odeslání závazné přihlášky k účasti na odborné konferenci Efektivní nemocnice poskytujete souhlas k tomu, aby HEALTHCARE INSTITUTE o.p.s., se sídlem Jižní 5, 700 30 Ostrava, IČ: 27003388, zapsané u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka O 1242 (dále jako „správce“) zpracovávala Vaše osobní údaje (akademický titul, jméno, příjmení, pracovní pozice, název organizace, adresa organizace, IČO, DIČ, e-mail, telefon) dle dále uvedených podmínek:

  • zajištění účasti na konferenci a zasílání podkladů z této akce, a to automatizovaně i manuálně v listinné a elektronické podobě,
  • za účelem vedení evidence účasti na konferenci v prezenční listině, a to v listinné a elektronické podobě (na základě oprávněného zájmu a prokázání, že konference se zúčastnil skutečně přihlášený účastník),
  • za účelem vystavení daňového dokladu, a to automatizovaně i manuálně v listinné a elektronické podobě po dobu stanovenou příslušnými daňovými předpisy,
  • na vyžádání nebo v případě podezření na protiprávní jednání mohou být osobní údaje předané také orgánům veřejné správy, a to pouze v nezbytně nutném rozsahu (z důvodu plnění zákonné povinnosti stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů),
  • v případě neuhrazení účastnického poplatku bude HEALTHCARE INSTITUTE o.p.s. zpracovávat osobní údaje uvedené v této přihlášce po dobu nezbytně nutnou na základě oprávněného zájmu chránění svých práv či vymáhání pohledávek,
  • za účelem rozesílání obchodních sdělení o konání podobných akcí organizovaných HEALTHCARE INSTITUTE o.p.s., a to manuálně v listinné a elektronické podobě (udělení souhlasu za tímto účelem je dobrovolné).

HEALTHCARE INSTITUTE o.p.s.  Vás tímto také informuje, že v ojedinělých případech mohou být osobní údaje předány třetím stranám - orgánům veřejné moci na základě plnění právních povinností (např. zvláštní šetření v souladu s právem), a to pouze v nezbytném rozsahu.

K Vašim osobním údajům bude mít přístup správce a jeho zaměstnanci, kteří poskytují vhodné záruky a jejichž zpracování splňuje všechny požadavky GDPR. Tyto osoby budou mít přístup k těmto údajům jen po dobu nezbytně nutnou a v nezbytně nutném rozsahu, pokud to bude nutné pro poskytnutí služby a splnění zákonných požadavků.

HEALTHCARE INSTITUTE o.p.s. také čestně prohlašuje, že veškeré poskytnuté osobní údaje jsou důvěrné, nebudou jinak zveřejněny nebo poskytnuty třetím osobám.

Souhlasem dáváte svolení na uchování údajů správcem na dobu neurčitou.

Souhlas se zpracováním osobních údajů můžete vzít kdykoliv bezplatně zpět, můžete požadovat opravu či doplnění osobních údajů, požadovat omezení zpracování, vznést námitku či stížnost proti zpracování osobních údajů, požadovat přenesení údajů, přístupu ke svým osobním údajům, být informován o porušení zabezpečení osobních údajů, výmazu a další práva stanovená v GDPR. Výše uvedené je možné realizovat zasláním e-mailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti (e-mail: l.lunkmoss@hc-institute.org, dopis: HEALTHCARE INSTITUTE o.p.s., Jižní 5, Ostrava, 700 30).

 

Zpřístupnění obsahu konference veřejnosti

Účastník konference bere také na vědomí, že HEALTHCARE INSTITUTE o.p.s. bude na odborné konferenci pořizovat fotografie a audio záznamy, na kterých může být zachycena Vaše podoba, resp. i hlas. Toto zpracování bude provádět prostřednictvím svých zpracovatelů, a to na základě svého oprávněného zájmu, který spočívá ve zpřístupnění obsahu odborné konference širší veřejnosti.

Novinky

15.05.2024

Roste zájem studentů o práci v ambulancích

Aktuální výsledky mezinárodního průzkumu "BAROMETR ZDRAVOTNICTVÍ Medici" (zaměřený na studenty 4., 5. a 6. ročníků lékařských fakult v České republice a Slovenské republice)", který byl realizován na přelomu roku 2023 a 2024 mezi studenty osmi lékařských fakult v České republice a čtyř lékařských...

Zobrazit více novinek

   

Vítězná nemocnice získá od společnosti LINET -
 adaptabilní nemocniční lůžko ESSENZA 300 LT.

  

  

  

   

  

 

 

    

  

 

       

                 

                   www.vzacna-onemocneni.cz

              

           

             

               

                 

      

             

           

    

     

          

             

                      

                  

              

                  

                           

                  

           

         

         

         

               

           

         

          

        

Odběr novinek

Přihlaste se k odběru novinek