Barometer slovenského zdravotníctva

Výskum medzi riaditeľmi nemocníc na Slovensku

Pilotný ročník anonymného prieskumu medzi riaditeľmi slovenských nemocníc s akútnymi lôžkami. Cieľom prieskumu je vyvážene a objektívne identifikovať aktuálne problémy, s ktorými sa vedenie nemocníc musí stretávať, a taktiež námety na ich prípadne riešenie.
 
Možnosť zapojiť sa do prieskumu je otvorená do 31.5.2018
 
Prieskum medzi riaditeľmi slovenských nemocníc je realizovaný v nadväznosti na projekt „Barometer českého zdravotníctva“, v rámci ktorého už jedenástym rokom pravidelne sledujeme aktuálnu situáciu medzi riaditeľmi nemocníc v Českej republike. Výsledky tohto prieskumu z roku 2017 nájdete TU.

Dotazník
1. Považujete slovenský systém zdravotnej starostlivosti v celoeurópskom zrovnaní za kvalitný?
určite ánoskôr ánoskôr nieurčite nienevyjadrujem sa
2. Vidíte možnosti zlepšenia dostupnosti zdravotnej starostlivosti vo Vašej nemocnici?
určite ánoskôr ánoskôr nieurčite nienevyjadrujem sa
3. Vidíte možnosti zlepšenia kvality zdravotnej starostlivosti vo Vašej nemocnici?
určite ánoskôr ánoskôr nieurčite nienevyjadrujem sa
4. Myslíte si, že v dôsledku celkovej aktuálnej situácie hrozí zhoršenie dostupnosti zdravotnej starostlivosti?
určite ánoskôr ánoskôr nieurčite nienevyjadrujem sa
5. Myslíte si, že v dôsledku celkovej aktuálnej situácie hrozí zhoršení kvality zdravotnej starostlivosti?
určite ánoskôr ánoskôr nieurčite nienevyjadrujem sa
6. Pociťujete nedostatok určitého typu personálu vo Vašej nemocnici?
určite ánoskôr ánoskôr nieurčite nienevyjadrujem sa
A. U lekárov
B. U zdravotných sestier
C. U pomocného zdravotníckeho personálu
D. U ostatných (administratíva apod.)
7. Ktoré z týchto opatrení prijíma Vaša nemocnica pre zabezpečenie dostatočného množstva pracovníkov?
ánonienevyjadrujem sa
A. Náborové príspevky
B. Možnosť ubytovania a/alebo ponuka služobného bytu
C. Nefinančné benefity pre zamestnancov (napr. závodné stravovanie, dovolenka na viac, …)
D. Spolupráca s lekárskymi fakultami
E. Iné opatrenia než vyššie menované
8. Považujete prácu nadčas u lekárov za problém vo Vašej nemocnici?
určite ánoskôr ánoskôr nieurčite nienevyjadrujem sa
9. Považujete prácu nadčas u zdravotných sestier za problém vo Vašej nemocnici?
určite ánoskôr ánoskôr nieurčite nienevyjadrujem sa
10. Očakávate nejakú zmenu vo výške plánovaných dlhodobých celkových investícií (do prístrojového vybavenia, nehnuteľností, IT) oproti ich výške v predchádzajúcich 3 rokoch?
dôjde k zníženiuvýška investícií sa nezmenídôjde k zvýšeniunevyjadrujem sa
A. Investície pre rok 2018
B. Investície pre rok 2019
11. Plánujete v priebehu nasledujúcich rokov významnejšiu investíciu do niektorej z nasledujúcich oblastí?
určite ánoskôr ánoskôr nieurčite nienevyjadrujem sa
A. Stavba / rekonštrukcia budov
B. Nákup nových prístrojov / vybavenia
C. IT technológie a infraštruktúra
12. Myslíte si, že nemocnice v SR v priemere hospodária:
veľmi efektívneefektívnemálo efektívneneefektívnenevyjadrujem sa
13. Do akej miery súhlasíte s tvrdením, že opatrenia vedúce k zefektívneniu sú taktiež potrebné vo Vašej nemocnici?
určite ánoskôr ánoskôr nieurčite nienevyjadrujem sa
14. Od 25. 5. 2018 bude účinné GDPR (Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov). Očakávate
na základe toho nejakú zmenu nákladov na prevádzku nemocnice?
dôjde k výraznému zvýšeniudôjde k zvýšeniunáklady sa nezmeniadôjde k zníženiunevyjadrujem sa
15. Aké riziko z pohľadu bezpečnosti personálu nemocnice považujete za najväčšie?
najviac nebezpečnénebezpečnémenej nebezpečnénajmenej nebezpečnénevyjadrujem sa
A. Profesionálne nákazy
B. Postriekanie biologickým materiálom
C. Agresivita pacientov a ich príbuzných
D. Poranenie ostrými predmetmi
E. Nepoužívanie ochranných pracovných pomôcok
F. Syndróm vyhorenia
16. Ktoré z týchto opatrení prijíma Vaša nemocnica pre zaistenie bezpečnosti pacientov
a zamestnancov nemocnice?
ánonienevyjadrujem sa
A. Zaisťuje dostatok ochranných pomôcok
B. Organizuje profesijné a odborné školenia
C. Obmedzuje prácu nadčas
D. Znižuje administratívnu záťaž pracovníkov
E. Zvyšuje informovanosť pacientov (napr. informačné brožúry)
17. V ktorých z nasledujúcich oblastí pociťujete najväčšie rezervy, respektíve, kde by ste prípadne usiloval/a o zlepšenie alebo zmeny vo Vašej nemocnici:
určite ánoskôr ánoskôr nieurčite nienevyjadrujem sa
A. Oblasť odmeňovania lekárov, zdravotníckeho personálu – zlepšenie mzdových podmienok
B. Znižovanie fixných nákladov
C. Oblasť úspor za dodávateľské služby
D. Väčšia efektivita práce a optimalizácia pracovných procesov v nemocnici
E. Úspory výdajov na náklady na lieky, prístroje a zdravotnícke prostriedky
F. Posilnenie investičných prostriedkov
do kvality zdravotnej starostlivosti (napr. prístrojové vybavenia apod.)
G. Posilnenie investičných prostriedkov
do zvýšenia dostupnosti zdravotnej starostlivosti, tam, kde sú rezervy
H. Skvalitnenie prostredia a segmentu „hotelových“ služieb celkovo
I. Zvýšenie bezpečnosti pacientov (kvalita zákrokov, predané informácie, podávanie liekov...)
J. Zvýšenie bezpečnosti zamestnancov nemocnice pri výkone ich práce
K. Skvalitnenie komunikácie zdravotného personálu s pacientmi
L. Skvalitnenie komunikácie v rámci zdravotného personálu
M. Skvalitnenie komunikácie v rámci zdravotného personálu s managementom nemocnice
N. Prepojenie spolupráce a komunikácie s poskytovateľmi primárnej starostlivosti
O. Skvalitnenie spolupráce s pacientskymi organizáciami
P. Dodržovanie práv pacientov
Q. Elektronizácia zdravotnej starostlivosti ako prostriedok k zvýšeniu jej efektivity
R. Moderné metódy edukácie lekárov
a personálu v rámci elektronizácie zdravotníctva
S. Zavádzanie štandardov riadenia kvality ISO a/alebo inej certifikácie
T. Dôraz na elimináciu nadužívania zdravotnej starostlivosti
U. Práca s klinickými dátami
V. Práca s ekonomickými dátami
W. Posilnenie kybernetickej bezpečnosti (ochrana pred napadnutím počítačov, ochrana dát proti zneužitiu)
X. Poistenie nemocnice vo vzťahu k riziku zodpovednosti zamestnancov
18. Je Vaša nemocnica fakultnou nemocnicou? *
ánonie
19. Kto riadi Vašu nemocnicu? *
štát (resp. MZSR, MOSR)krajmestocirkevsúkromná spoločnosť
* Povinné údaje je nutné vyplnit

Zadané údaje slouží potřebám neziskové organizace HealthCare Institute, která se zabývá zvyšování kvality, bezpečnosti a efektivity ve zdravotnictví.

Novinky

27.11.2018

Žebříček českých nemocnic a žebříček zdravotních pojišťoven 2018

Vyhlášení žebříčku českých nemocnic v rámci 13. ročníku celorepublikového komplexního hodnocení českých nemocnic "Nejlepší nemocnice ČR 2018" a českých zdravotních pojišťoven v rámci 4. ročníku celorepublikového komplexního hodnocení "Zdravotní pojišťovna roku 2018".

Zobrazit více novinek

Odběr novinek

Přihlašte se k odběru novinek


Hlavní partneři

         

           

                      

      

        

Sponzor hlavní ceny

Partner "Nemocnice pro život"

Partner "Online komunikace nemocnic"

Marketingoví partneři    

      

Hlavní partner elektronizace českého zdravotnictví

Partner elektronizace českého zdravotnictví

Mediální partner ambulantních pacientů

Mediální partner zaměstnanců nemocnic

Hlavní odborný partner

Hlavní realizační partner

Organizátor

Podporujeme

Odborní partneři

         

     

           

                

   

Partneři

         

             

         

               

Finanční partner

Realizační partneři

      

 

Mediální partneři

          

       

      

   

            

           

 

Spolupracující instituce

                   

   

                 

       

              

            
 

      

       

    

     

 

 

 

 

 

  

 

 

Spolupracujeme

          

  www.vzacna-onemocneni.cz