Barometer slovenského zdravotníctva

Výskum medzi riaditeľmi nemocníc na Slovensku

2. ročník anonymného prieskumu medzi riaditeľmi slovenských nemocníc s akútnymi lôžkami. Cieľom prieskumu je vyvážene a objektívne identifikovať aktuálne problémy, s ktorými sa vedenie nemocníc musí stretávať, a taktiež námety na ich prípadne riešenie.
 
Možnosť zapojiť sa do prieskumu je otvorená do 15.4.2019
 
Výsledky tohto prieskumu z roku 2018 nájdete TU.
 
Prieskum medzi riaditeľmi slovenských nemocníc je realizovaný v nadväznosti na projekt „Barometer českého zdravotníctva“, v rámci ktorého už dvanástym rokom pravidelne sledujeme aktuálnu situáciu medzi riaditeľmi nemocníc v Českej republike. 
 


Dotazník
1. Považujete slovenský systém zdravotnej starostlivosti v celoeurópskom zrovnaní za kvalitný?
určite ánoskôr ánoskôr nieurčite nienevyjadrujem sa
2. Vidíte možnosti zlepšenia dostupnosti zdravotnej starostlivosti vo Vašej nemocnici?
určite ánoskôr ánoskôr nieurčite nienevyjadrujem sa
3. Vidíte možnosti zlepšenia kvality zdravotnej starostlivosti vo Vašej nemocnici?
určite ánoskôr ánoskôr nieurčite nienevyjadrujem sa
4. Myslíte si, že v dôsledku celkovej aktuálnej situácie hrozí zhoršenie dostupnosti zdravotnej starostlivosti?
určite ánoskôr ánoskôr nieurčite nienevyjadrujem sa
5. Myslíte si, že v dôsledku celkovej aktuálnej situácie hrozí zhoršení kvality zdravotnej starostlivosti?
určite ánoskôr ánoskôr nieurčite nienevyjadrujem sa
6. Myslíte si, že v dôsledku celkovej aktuálnej situácie bude Vaša nemocnica v roku 2019 na tom finančne lepšie?
určite ánoskôr ánoskôr nieurčite nienevyjadrujem sa
7. Pociťujete nedostatok určitého typu personálu vo Vašej nemocnici?
určite ánoskôr ánoskôr nieurčite nienevyjadrujem sa
A. U lekárov
B. U zdravotných sestier
C. U pomocného zdravotníckeho personálu
D. U ostatných (administratíva apod.)
8. Ktoré z týchto opatrení prijíma Vaša nemocnica pre zabezpečenie dostatočného množstva pracovníkov?
ánonienevyjadrujem sa
A. Náborové príspevky
B. Možnosť ubytovania a/alebo ponuka služobného bytu
C. Nefinančné benefity pre zamestnancov (napr. závodné stravovanie, dovolenka na viac, …)
D. Spolupráca s lekárskymi fakultami
E. Zamestnáva pracovníkov z iných štátov
F. Iné opatrenia než vyššie menované
9. Považujete prácu nadčas u lekárov za problém vo Vašej nemocnici?
určite ánoskôr ánoskôr nieurčite nienevyjadrujem sa
10. Považujete prácu nadčas u zdravotných sestier za problém vo Vašej nemocnici?
určite ánoskôr ánoskôr nieurčite nienevyjadrujem sa
11. Očakávate nejakú zmenu vo výške plánovaných dlhodobých celkových investícií (do prístrojového vybavenia, nehnuteľností, IT) oproti ich výške v predchádzajúcich 3 rokoch?
dôjde k zníženiuvýška investícií sa nezmenídôjde k zvýšeniunevyjadrujem sa
A. Investície pre rok 2019
B. Investície pre rok 2020
12. Myslíte si, že nemocnice v SR v priemere hospodária:
veľmi efektívneefektívnemálo efektívneneefektívnenevyjadrujem sa
13. Plánujete v priebehu nasledujúcich rokov významnejšiu investíciu do niektorej z nasledujúcich oblastí?
určite ánoskôr ánoskôr nieurčite nienevyjadrujem sa
A. Stavba / rekonštrukcia budov
B. Nákup nových prístrojov / vybavenia
C. IT technológie a infraštruktúra
14. Do akej miery súhlasíte s tvrdením, že opatrenia vedúce k zefektívneniu sú taktiež potrebné vo Vašej nemocnici?
určite ánoskôr ánoskôr nieurčite nienevyjadrujem sa
15. Od roku je 2018 je účinné GDPR (Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov). Zmenili sa vzhľadom k tejto skutočnosti náklady na prevádzku nemocnice?
došlo k výraznému zvýšeniudošlo k zvýšeniunáklady sa nezmenilidošlo k zníženiunevyjadrujem sa
16. Aké riziko z pohľadu bezpečnosti personálu nemocnice považujete za najväčšie?
najviac nebezpečnénebezpečnémenej nebezpečnénajmenej nebezpečnénevyjadrujem sa
A. Profesionálne nákazy
B. Postriekanie biologickým materiálom
C. Agresivita pacientov a ich príbuzných
D. Poranenie ostrými predmetmi
E. Nepoužívanie ochranných pracovných pomôcok
F. Syndróm vyhorenia
17. Ktoré z týchto opatrení prijíma Vaša nemocnica pre zaistenie bezpečnosti pacientov
a zamestnancov nemocnice?
ánonienevyjadrujem sa
A. Zaisťuje dostatok ochranných pomôcok
B. Organizuje profesijné a odborné školenia
C. Obmedzuje prácu nadčas
D. Znižuje administratívnu záťaž pracovníkov
E. Zvyšuje informovanosť pacientov (napr. informačné brožúry)
18. V ktorých z nasledujúcich oblastí pociťujete najväčšie rezervy, respektíve, kde by ste prípadne usiloval/a o zlepšenie alebo zmeny vo Vašej nemocnici:
určite ánoskôr ánoskôr nieurčite nienevyjadrujem sa
A. Oblasť odmeňovania lekárov, zdravotníckeho personálu – zlepšenie mzdových podmienok
B. Znižovanie fixných nákladov
C. Oblasť úspor za dodávateľské služby
D. Väčšia efektivita práce a optimalizácia pracovných procesov v nemocnici
E. Úspory výdajov na náklady na lieky, prístroje a zdravotnícke prostriedky
F. Posilnenie investičných prostriedkov
do kvality zdravotnej starostlivosti (napr. prístrojové vybavenia apod.)
G. Posilnenie investičných prostriedkov
do zvýšenia dostupnosti zdravotnej starostlivosti, tam, kde sú rezervy
H. Skvalitnenie prostredia a segmentu „hotelových“ služieb celkovo
I. Zvýšenie bezpečnosti pacientov (kvalita zákrokov, predané informácie, podávanie liekov...)
J. Zvýšenie bezpečnosti zamestnancov nemocnice pri výkone ich práce
K. Skvalitnenie komunikácie zdravotného personálu s pacientmi
L. Skvalitnenie komunikácie v rámci zdravotného personálu
M. Skvalitnenie komunikácie v rámci zdravotného personálu s managementom nemocnice
N. Prepojenie spolupráce a komunikácie s poskytovateľmi primárnej starostlivosti
O. Skvalitnenie spolupráce s pacientskymi organizáciami
P. Dodržovanie práv pacientov
Q. Elektronizácia zdravotnej starostlivosti ako prostriedok k zvýšeniu jej efektivity
R. Moderné metódy edukácie lekárov
a personálu v rámci elektronizácie zdravotníctva
S. Zvýšenie podpory stáží / odborných a profesijných školení
T. Zavádzanie štandardov riadenia kvality ISO a/alebo inej certifikácie
U. Dôraz na elimináciu nadužívania zdravotnej starostlivosti
V. Práca s klinickými dátami
W. Práca s ekonomickými dátami
X. Posilnenie kybernetickej bezpečnosti (ochrana pred napadnutím počítačov, ochrana dát proti zneužitiu)
Y. Poistenie nemocnice vo vzťahu k riziku zodpovednosti zamestnancov
19. Je Vaša nemocnica fakultnou nemocnicou? *
ánonie
20. Kto riadi Vašu nemocnicu? *
štát (resp. MZSR, MOSR)krajmestocirkevsúkromná spoločnosť

*
Informujte mě o výsledcích průzkumů a dalších projektech HCI:


Pokud chcete být informován o výsledcích průzkumů a dalších projektech HCI, napište nám, prosím, svou e-mailovou adresu
* Povinné údaje je nutné vyplnit

Zadané údaje slouží potřebám neziskové organizace HealthCare Institute, která se zabývá zvyšování kvality, bezpečnosti a efektivity ve zdravotnictví.

Novinky

07.03.2019

Pozvánka na výroční konferenci CzechMed

Srdečně Vás zveme na výroční konferenci asociace CzechMed s názvem "Veřejné zakázky v souvislostech", která se uskuteční ve čtvrtek 21. března 2019 od 13.00 hodin v Erbia Congress Centrum. Partnerem této konference je organizace HealthCare Institute, o.p.s.

Zobrazit více novinek

Odběr novinek

Přihlašte se k odběru novinek


Hlavní partneři

      

             

    

Sponzor hlavní ceny

Partner "Nemocnice pro život"

Marketingoví partneři    

   

Hlavní partner elektronizace českého zdravotnictví

Mediální partner ambulantních pacientů

Mediální partner zaměstnanců nemocnic

Hlavní odborný partner

Hlavní realizační partner

Organizátor

Podporujeme

Odborní partneři

         

   

         

                

   

Partneři

        

Finanční partner

Mediální partneři

          

       

      

   

            

           

 

Spolupracujeme

          

  www.vzacna-onemocneni.cz