Barometr mezi mediky 2018

10.04.2019

Zájem mediků o práci v českém zdravotnictví v posledních letech narůstá

V Praze 10. dubna 2019 – Čeští studenti 4., 5. a 6. ročníků lékařských fakult mají stále větší zájem pracovat po ukončení studia v České republice. Tento trend sledujeme již od roku 2016, kdy chtělo v tuzemsku zůstat 73 % respondentů, v roce 2017 to bylo již 78 % českých studentů a v roce 2018 se tento počet studentů navýšil na 81 %. Na Slovensku má zájem pracovat po ukončení svého studia 75 % slovenských studentů 4., 5. a 6. ročníků slovenských lékařských fakult, což je oproti roku 2017 pokles o 5 procent.

 

 

 

 

 

 

 

GRAF: Vyhodnocení otázky "Budete chtít po ukončení studia pracovat v českém/slovenském zdravotnictví?"

ZDROJ: HealthCare Institute o.p.s.

Největší zájem o vykonávání své profese je v nemocnicích, a to jak u českých (78 %), tak slovenských (80 %) studentů. Při výběru místa budoucí lékařské praxe zohledňují studenti, kteří chtějí po studiu zůstat ve své zemi, na prvním místě jasné a jednoznačné podmínky pro předatestační/specializační přípravu. Naproti tomu u studentů, kteří chtějí vycestovat za prací do zahraničí, jsou hlavním důvodem lepší platové podmínky.

Meziročně sledujeme u českých i slovenských studentů, kteří chtějí pracovat po ukončení studia v zahraničí, pokles zájmu o práci v Německu, a naopak rostoucí zájem o působení ve Švýcarsku. U slovenských mediků došlo k mírnému poklesu zájmu pracovat v České republice, kdy v roce 2017 zde chtělo pracovat 19 % respondentů a v roce 2018 to bylo jen 17 % respondentů.

GRAF: Vyhodnocení otázky "V případě, že jste se rozhodl/a pracovat v zahraničí, upřesněte prosím: Lokace (Země)"

ZDROJ: HealthCare Institute o.p.s.

U plánované délky zahraničního pobytu sledujeme u českých i slovenských studentů výrazně vyšší zájem o prodloužení délky pobytu na 11 a více let, kdy tuto variantu v roce 2018 zvolilo 35 % českých a 49 % slovenských studentů. V roce 2017 čeští studenti volili nejčastěji variantu 2 – 5 let (41 %). Tyto závěry vyplynuly z průzkumu, který na přelomu roku 2018 a 2019 realizovala organizace HealthCare Institute o.p.s.

V rámci 4. ročníku celostátního průzkumu „Barometr mezi mediky“ byli osloveni studenti 4., 5. a 6. ročníků osmi lékařských fakult v České republice a čtyř lékařských fakult na Slovensku. Celkově se do tohoto průzkumu zapojilo 1314 respondentů z českých lékařských fakult (z toho bylo 67 % žen a 33 % mužů) a 319 respondentů ze slovenských lékařských fakult (z toho bylo 68 % žen, 32 % mužů).

Cílem čtvrtého ročníku tohoto unikátního celostátního průzkumu bylo zjistit, jaké množství studentů českých a slovenských lékařských fakult plánuje po ukončení vysokoškolského studia hledat zaměstnání v tuzemsku a jaké množství studentů je již rozhodnuto hledat pracovní nabídky v zahraničí. V neposlední řadě bylo také cílem identifikovat hlavní příčiny či důvody jejich jednání.

Je velmi pozitivní číst výsledky nového průzkumu mezi mediky, který jasně potvrzuje jejich rostoucí zájem zůstávat v České republice. Věřím, že tomu napomáhá i nový přístup ministerstva. Klademe důraz na kontinuální růst platů, v letošním roce si mladí lékaři polepšili o 2 500 korun měsíčně. Snižujeme administrativu, umožnili jsme postgraduální studium v okresních nemocnicích a dotujeme rezidenční místa. Nyní připravujeme nový koncept dotací pro mladé lékaře tak, abychom podpořili ty personálně poddimenzované specializace. Větší dotace budou směřovat také do lokalit, kde je nedostatek lékařů. Kromě toho podporujeme vznik nových praxí praktiků. Věřím, že svou roli v jejich rozhodování hraje také loni započatá reforma primární péče, která významně zlepšuje systém organizace péče o pacienta a zvyšuje prestiž této profese. Důležitost reformy potvrzuje i provedený průzkum, podle kterého jen necelých 21 % dotázaných uvedlo, že má po studiu zájem o práci praktického lékaře.To všechno je z naší strany jasný signál mladým lékařům, že jsou jejich potřeby pro nás zásadní a že děláme maximum pro co nejpříznivější nastavení pracovních podmínek,“ řekl ministr zdravotnictví Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA.

Úvodem bych rád konstatoval, že výsledky čtvrtého ročníku mezinárodního průzkumu mezi studenty lékařských fakult mě velmi potěšily. Meziročně se zvyšující trend v oblasti atraktivity českého zdravotnictví pro budoucí mladé lékaře a lékařky vnímám velmi pozitivně. Tato skutečnost je však dle mého názoru velkým závazkem nejen pro budoucí zaměstnavatele, ale i pro akademickou obec, jelikož obě tyto instance sehrávají při naplňování očekávání mediků v průběhu jejich studia klíčovou roli. Neméně důležité je pak zohledňovat potřeby studentů při výběru místa vykonávání jejich budoucí lékařské praxe a pokusit se co nejlépe vyhovět hlavním faktorům, které studenty v této oblasti ovlivňují. Dalším důležitým faktem jsou podněty, které studenty nejčastěji motivují k odchodu do zahraničí. Těmi důvody jsou lepší platové a životní podmínky, získání zkušeností ze zahraničí, vyšší míra supervize nad prací lékaře a v neposlední řadě nově také zajištění kvalitnějšího tréninku ve specializační přípravě. Věřím, že informace získané z tohoto průzkumu budou zaměstnavatele i nadále pozitivně motivovat při jejich neustávající práci, kterou věnují nastavování optimálních pracovních podmínek nejen pro budoucí absolventy lékařských fakult,“ doplnil rektor Univerzity Karlovy prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA.

„Výsledky průzkumu „Barometr mezi mediky“ mne velmi příjemně překvapily. Popírá katastrofické informace o exodu mladých českých lékařů do zahraničí a následném zhroucení celého systému. Jsem rád, že řada kroků Ministerstva zdravotnictví, vedoucí k zvýšení atraktivity lékařských oborů vč. zvyšování mezd a stabilizace systému vzdělávání, nese konkrétní ovoce a nabízí mladým absolventům novou perspektivu v rámci českého zdravotnictví. Jistě můžeme spoustu věcí zlepšovat a některé posunujeme kupředu jen stěží. Na druhé straně tyto první pozitivní výsledky jsou pro nás motivací a signálem, že jdeme správným směrem,“ řekl náměstek ministra zdravotnictví pro zdravotní péči prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

„Celková data ukazují dva důležité trendy. Tím prvním, pozitivně vnímaným, je zvyšující se ochota absolventů medicíny zůstat po studiu v ČR, což je zjevně spojeno s růstem průměrného platu lékaře, zvláště u kategorie mladých lékařů. Dalším zajímavým trendem je zvyšující se důraz na vyváženost pracovního a osobního času. Barometr dále ukazuje prioritu pediatrie mezi mladými lékaři, což ale jako ředitel FN Motol v praxi zatím nepozoruji,“ uvedl ředitel Fakultní nemocnice v Motole JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA.

 

„Z výsledků průzkumu mezi mediky mne potěšil rostoucí trend zájemců o práci v České republice. Zřejmě se pozitivně projevují snahy nemocnic nabídnout absolventům LF zajímavé pracovní podmínky, rostoucí mzdové ohodnocení i další benefity, které jako zaměstnavatelé nabízíme. Věřím, že těch bezmála 80 %, kteří chtějí začít kariéru jako nemocniční lékař, zde najdou přívětivé prostředí, pomocnou ruku starších kolegů, možnost bezplatného vzdělávání v rámci skupiny nemocnic i odpovídající finanční ohodnocení, jak se jim v našich nemocnicích snažíme vytvořit. Tak jako lékařské fakulty, tak i Jihočeské nemocnice podporují i praxe studentů nad rámec studia nejen pro absolventy soutěže Medik roku, ale i pro ostatní zájemce,“ zmínil předseda představenstva Nemocnice Prachatice, a.s. Ing. Michal Čarvaš, MBA.

„Výsledky letošního Barometru prezentují zvyšující se preferenci práce v českém zdravotnictví mezi studenty a především studentkami lékařských fakult, což je jistě pozitivní zpráva. Zároveň bych dodal, že získání absolventů je věc první, mnohem důležitější je však udržet mladé doktory na této pozici v dlouhodobém časovém horizontu. Těžko se můžeme rovnat zahraničí v životních a atraktivních platových podmínkách, které jsou uváděny jako hlavní důvody odchodu mladých lékařů, na místo toho se můžeme koncentrovat na zlepšení atestační a specializační přípravy nebo zajistit větší míru supervize pro mladé doktory – tedy na okolnosti, které jsou kruciálními faktory při výběru pracovního místa v tuzemsku. Dlouhodobě nízká saturace pracovního trhu lékařským personálem vyprecipitovala v silnou pozici začínajících lékařů, o které mohly minulé generace jenom snít. A proto apeluji na studenty, aby se již během studia aktivně zajímali o situaci v oboru, aby po promoci mohli sebevědomě a obratně vyjednávat se svými budoucími zaměstnavateli a nepřijímali nedůstojné pracovní podmínky,“ okomentoval viceprezident Asociace studentů medicíny Dominik Karásek.

„Neustále se zvyšující atraktivitu českého zdravotnictví vnímáme jako pozitivní impulz, který nás velmi těší. Pokud se podíváme na meziroční srovnání výsledků v letech 2016 až 2018, spatřujeme zde neustále rostoucí trend v oblasti zájmu budoucích mladých lékařů o práci v tuzemsku. Od roku 2016 se zvýšil počet mediků, kteří chtějí pracovat v České republice, o více než 8 procentních bodů. Toto zjištění poukazuje na fakt, že vytrvalá činnost, zaměřená na stabilizaci českého zdravotnictví, přináší své výsledky, které vnímají i budoucí absolventi lékařských fakult. Věříme, že neustávající práce managementu českých nemocnic i jejich zřizovatelů při nastavování co nejpříznivějších pracovních podmínek, nejen pro absolventy lékařských fakult, je správný směr k tomu, aby budoucí mladí lékaři neodcházeli po ukončení studia ze země. Naopak pro studenty, kteří jsou již rozhodnutí hledat po skončení studia práci v zahraniční, by toto v budoucnu mohlo být impulzem k tomu, aby se vraceli a předávali načerpané zkušenosti svým kolegům v Česku,“ řekl zakladatel HealthCare Institute o.p.s. Daniel Vavřina.

„MŠMT se snaží předcházet nedostatku lékařů zvyšováním počtu studentů na lékařských fakultách. Od akademického roku 2019/2020 by měl počet přijímaných studentů do studijního programu Všeobecné lékařství vzrůst o 15 %. Rozpočet příslušných vysokých škol bude počínaje rokem 2019 každoročně po dobu jedenácti let navyšován o 500 až 700 milionů korun. Celkově se jedná o částku 6,8 miliardy korun,“ řekla tisková mluvčí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Aneta Lednová.

ZDROJ: HealthCare Institute o.p.s.

Detailní informace a vyhodnocení celostátního průzkumu „Barometr mezi mediky (studenty 4., 5. a 6. ročníků lékařských fakult v České republice a na Slovensku)“ naleznete v dokumentu, který je přílohou tiskové zprávy ZDE.

ZDROJ INFORMACÍ:

4. ročník celostátního průzkumu „Barometr mezi mediky“ realizovaný HealthCare Institute o.p.s. Que faire si vous souffrez de calvitie? Les cyberpharmacies regorgent de propositions sur l'efficacité de dizaines de médicaments. Mais l'un s'est démarqué des autres et c'est Propecia. L'ingrédient actif finastéride FFPP lisse les angles de l'alopécie et poursuit le traitement de toutes les couches endommagées des bulbes et du cuir chevelu sans interruption.

KONTAKT:

Daniel Vavřina, zakladatel, HealthCare Institute o.p.s., e-mail: d.vavrina@hc-institute.org

Dokumenty ke stažení:

Tisková zpráva

Příloha tiskové zprávy

Videozáznam z tiskové konference

Výsledky z dalších ročníků mezinárodního průzkumu "Barometr mezi mediky (studenty 4., 5. a 6. ročníků lékařských fakult v České republice a na Slovensku)" naleznete zde:

Barometr mezi mediky 2019

Barometr mezi mediky 2018

Barometr mezi mediky 2017

Barometr mezi mediky 2016

Barometr mezi mediky 2015

Tisková konference: Barometr mezi mediky 2018 (fotogalerie):

zpět na přehled

Novinky

29.11.2022

Vítězové celostátního průzkumu Nemocnice ČR 2022

Které nemocnice v letošním roce obsadily vítězné příčky? Seznamte se s aktuálními výsledky 17. ročníku celostátního projektu „Nemocnice ČR 2022“.

Zobrazit více novinek

Odběr novinek

Přihlaste se k odběru novinek


 

 

   

    

     

 

 

        

  


  

 

 

   

  

  

 

 

    

  

 

       

                 

          

  www.vzacna-onemocneni.cz